Algemene voorwaarden

ZWEMBADEN Algemene bezoekersvoorwaarden zwembaden

Definities

 • Utrechtse zwembaden: alle zwembaden die door de gemeente Utrecht worden geëxploiteerd, bestaande uit: Zwembad Den Hommel, Zwembad De Kwakel, Zwembad De Krommerijn ( mei t/m augustus) en Zwembad Fletiomare.
 • Zwembad: 1 van de Utrechtse zwembaden.
 • Zwembadcomplex: het geheel van bebouwde of onbebouwde ruimtes die onderdeel uitmaken van de Utrechtse zwembaden.
 • Bezoeker: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met het zwembad een overeenkomst heeft gesloten.
 • Zwembadmedewerker: een medewerker die werkzaam is in 1 van de Utrechtse zwembaden.
 • Overeenkomst: bindende afspraken tussen de gemeente Utrecht en een bezoeker, waarbij enerzijds de gemeente Utrecht toegang verleent tot het zwembadcomplex en anderzijds de bezoeker het recht heeft op gebruik van de overeengekomen zwemfaciliteiten en hiervoor de toegangsprijs heeft betaald.
 • Zwemfaciliteiten: de gelegenheid om gebruik te maken van het zwembad en de mogelijkheid om deel te nemen aan de georganiseerde activiteiten en lesprogramma's.
 • Toegangsbewijs: het bewijs dat er tussen het zwembad en een bezoeker een overeenkomst tot stand is gekomen.
 • Abonnement: een toegangsbewijs, waarmee toegang tot zwem- en aqualessen in 1 van de Utrechtse zwembaden wordt verleend.
 • Meerbadenkaart: een toegangsbewijs, waarmee 10 of 25 keer toegang tot 1 van de Utrechtse zwembaden wordt verleend. De meerbadenkaart is een elektronische pas die een jaar vanaf het moment van aanschaf geldig is.
 • Huisregels: de regels van de Utrechtse zwembaden die betrekking hebben op het verblijf in het zwembad. De bezoeker dient zich bij het betreden van het zwembad te conformeren aan deze regels.

Toepassingsbereik

1.1 De bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn of worden gesloten tussen het zwembad en een bezoeker.

1.2 Afwijkingen van de bezoekersvoorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.

1.3 Naast de bezoekersvoorwaarden gelden gedurende het verblijf in het zwembadcomplex voor elke bezoeker de huisregels van alle Utrechtse zwembaden.

1.4 Naast de bezoekersvoorwaarden geldt het Protocol Gedragsregels Zwembaden 'Vrolijk en Veilig'. voor alle Utrechtse zwembaden. Dit protocol regelt de procedure omtrent agressief gedrag van bezoekers jegens zwembadmedewerkers of andere bezoekers.

1.5 Naast de bezoekersvoorwaarden geldt het Protocol veilig schoolzwemmen gemeente Utrecht en het Protocol veilig verhuur zwembassins.

Overeenkomst en toegangsbewijs

2.1 Overeenkomsten tussen het zwembad en de bezoeker komen tot stand door het kopen van een toegangsbewijs door de bezoeker bij de receptie van het zwembad, tenzij anders is overeengekomen.

2.2 De prijs van het toegangsbewijs, een meerbadenkaart of een abonnement kan door de gemeente Utrecht worden aangepast.

2.3 Gegevens die de bezoeker dient op te geven met betrekking tot verkrijging van een meerbadenkaart of een abonnement, worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het zwembad is verantwoordelijk voor de registratie van de persoonsgegevens volgens de AVG.

2.4 De bezoeker is verplicht het toegangsbewijs – eventueel in combinatie met een kortingskaart of voucher bij binnenkomst – te tonen, indien hiernaar wordt gevraagd door een zwembadmedewerker. Het toegangsbewijs dient altijd te worden getoond bij het opnieuw betreden van het zwembadcomplex.

2.5 De bezoeker kan de toegang tot het zwembad worden ontzegd, indien blijkt dat het toegangsbewijs – of de kortingskaart of voucher – niet is verkregen namens het zwembad (of een door het zwembad daartoe bevoegd verklaarde instantie).

2.6 Er kan door de bezoeker een meerbadenkaart worden gekocht bij het zwembad. De meerbadenkaart is vanaf het moment van aanschaf een jaar geldig. De geldigheidsduur van de meerbadenkaart kan niet worden verlengd; de bezoeker dient dan een nieuwe meerbadenkaart te kopen.

2.7 Indien het zwembadcomplex tijdens reguliere openingstijden gedurende een langere periode wordt gesloten, kan de geldigheid van een meerbadenkaart worden verlengd met de periode waarin het zwembad niet voor bezoekers toegankelijk is geweest. Dit laat onverlet dat het voor bezoekers altijd – met uitzondering van Zwembad Fletiomare - mogelijk is om met een meerbadenkaart in 1 van de andere Utrechtse zwembaden te gaan zwemmen.

Verplichtingen zwembad

3.1 Het zwembad informeert de (potentiële) bezoeker via de website: www.utrecht.nl/zwembaden over hinder veroorzakende onderhoudswerkzaamheden of herinrichtingen van het zwembadcomplex.

3.2 Indien de prijs van het toegangsbewijs, de meerbadenkaart of een abonnement wordt aangepast, zal het zwembad de (potentiële) bezoeker hierover via de website: www.utrecht.nl/zwembaden en/of via een folder informeren.

Verplichtingen bezoeker

4.1 Indien na redelijk oordeel van een zwembadmedewerker de bezoeker op enigerlei wijze in strijd handelt met de aanwezige borden, aanwijzingen van zwembadmedewerkers of de huisregels van het zwembad, kan de bezoeker worden verwijderd of de (verdere) toegang tot het zwembadcomplex worden ontzegd. De bezoeker heeft in een dergelijk geval geen recht op vergoeding van het toegangsbewijs of enige andere kosten.

4.2 Hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag ten opzichte van andere bezoekers dient achterwege te blijven. Bij het plegen van diefstal dan wel agressief en/of onzedelijk gedrag wordt de politie ingelicht.

4.3 Iedere bezoeker vanaf 12 jaar heeft een legitimatieplicht en kan naar het legitimatiebewijs worden gevraagd. Zonder geldig legitimatiebewijs kan de toegang tot het zwembadcomplex worden ontzegd.

4.4 De door de bezoeker in het zwembadcomplex gevonden voorwerpen dienen te worden afgegeven bij de receptie van het zwembad. Kostbare voorwerpen zullen worden opgeslagen in het depot Gevonden Voorwerpen van de gemeente Utrecht. Overige gevonden voorwerpen worden gedurende 8 weken bewaard bij de receptie van het zwembad. Indien de eigenaar van het gevonden voorwerp zich meldt, dient de eigenaar zich te legitimeren. Er zal in geval van kostbare voorwerpen een kopie van het legitimatiebewijs worden gemaakt alvorens het voorwerp wordt afgegeven.

Ziekte en afwezigheid

Als u/uw kind niet aanwezig kan zijn bij de zwemles, (kortdurend) ziekte, vakantie of andere reden, vragen wij u om dit bij voorkeur via mail te melden aan onze receptie.

Als u/uw kind door ziekte langer dan 2 weken niet kan deelnemen aan de zwemles, meldt u dit aan de receptie van het zwembad. Alleen in deze situatie kan in overleg met de manager de leskaart na 2 weken worden stopgezet. De lessen in de eerste 2 weken worden niet vergoed of kunnen niet worden ingehaald.

Op het moment dat u/uw kind de zwemles weer kan hervatten, meldt u dit aan de receptie. In overleg met het zwembad kunt u/uw kind weer starten in 1 van de lesgroepen.

Klachten en restitutie

5.1 Eventuele klachten van bezoekers worden in behandeling genomen volgens de geldende klachtenregeling van de gemeente Utrecht. De bezoeker kan schriftelijk een klacht indienen door het invullen van een klachtenformulier. Een klachtenformulier is verkrijgbaar bij de receptie van het zwembad of kan worden gedownload via internet (www.utrecht.nl/klacht).

5.2 Een verzoek tot restitutie van de toegangsprijs van de bezoeker wordt door de gemeente Utrecht niet gehonoreerd, tenzij sprake is van een dermate uitzonderlijke situatie – die buiten de macht van de bezoeker ligt – dat het redelijk kan worden geacht om restitutie te verlenen. De bedrijfsleider van het zwembad zal oordelen of er sprake is van een dergelijke situatie.

5.3 De bezoeker komt in ieder geval niet in aanmerking voor restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies of diefstal van het toegangsbewijs.

Aansprakelijkheid

6.1 De gemeente Utrecht is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal van of schade aan de eigendommen van bezoekers in en om het zwembadcomplex.

6.2 De Utrechtse zwembaden hebben het Keurmerk Veilig & Schoon en voldoen aan de verplichtingen die uit de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zweminrichtingen.

6.3 De Utrechtse zwembaden hebben de Gedragscode Zwembranche van toepassing verklaard, waarin gedragsregels over de omgang tussen zwembadmedewerkers en bezoekers staan vermeld.

Geschillen

7.1 Verschillen van mening tussen het zwembad en de bezoekers zullen zoveel mogelijk langs minnelijke weg worden opgelost. Indien een verschil van mening niet minnelijk kan worden opgelost, wordt er geacht een geschil te bestaan.

7.2 Indien een geschil tussen een bezoeker en de gemeente Utrecht wordt voorgelegd aan de rechter, is de rechter te Utrecht bevoegd.

Vindplaats en wijzigingen

8.1 De bezoekersvoorwaarden zijn eveneens verkrijgbaar bij de receptie van het zwembad te raadplegen.

8.2 De huisregels van de Utrechtse zwembaden, het protocol gedragsregels zwembaden 'Vrolijk en Veilig' (pdf, 85 kB), het protocol gebruik zwemwater, de gedragscode zwembranche (pdf, 65 kB) en het Keurmerk Veilig & Schoon zijn te raadplegen.

8.3 De gemeente Utrecht is bevoegd deze bezoekersvoorwaarden tussentijds te wijzigen. Op de overeenkomst is steeds de laatst gewijzigde versie van de bezoekersvoorwaarden van toepassing.